217 LET OD POVÝŠENÍ LIBICE NA MĚSTYS

Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí. Právo užívat titul městys byl spojen s možností konání výročních a dobytčích trhů, což byla původně výsada pouze měst. Obdarované sídlo muselo mít městský charakter bez hradeb, muselo mít cechy a pivovar. Prostě muselo mít svoji prestiž v daném území. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné.

Dekret císaře Františka II.

Městečka začala vznikat od 14. století především na majetcích šlechty a církevních vrchností. Status městečka uděloval od 14. století panovník. Od 16. století se tyto sídelní jednotky v pramenech označovaly i jako městyseZásluhou majitele libického panství Benedikta Bolesavského z Rittersteinu byla Libice dekretem císaře Františka II. ze 7. září 1795 povýšena na městys a uděleno právo konat dva výroční a čtyři dobytčí trhy.

Dekret je německy psaná listina (70cm x 50cm), vlevo dole již nečitelný podpis Františka II., vpravo také nečitelné podpisy úředníků. Listina je opatřena velikou císařskou pečetí z červeného vosku, ve zvláštní dřevěné kotoučové schránce (17cm průměr) spojené černožlutou šňůrou s přeloženým okrajem listiny.
Dekret císaře Františka II. v pdf pdf (542 kB, český překlad)
Dekret císaře Františka II. v pdf pdf (548 kB, německy)

Po vzniku ČSR v roce 1918 udělovala status ministerská rada na základě detailní žádosti obce. Status městyse přestal být používán komunisty po únorovém vládním převratu (1948), zhruba od roku 1950. Od Sametové revoluce (1989) se představitelé obcí, které v minulosti držely status městyse, snažili o jeho obnovení.

Obec Libice nad Doubravou nastartovala iniciativu týkající se navrácení označení městys obcím, které tento status v minulosti získaly. Bezprostředně se přidaly Krucemburk, Vojnův Městec, Havlíčkova Borová a Česká Bělá. Tato iniciativa nesměřovala k žádným hmotným výhodám, ani ke zvyšování správních agend a obcím neměla nepřinést žádné zvýšené požadavky na rozpočet. Iniciátorům šlo pouze o návrat statusu, který byl mnohým udělen již ve 13. století a mnohým až ve století 20.

Dne 27. ledna 2006 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena Novela zákona o obcích (obecní zřízení), která mimo jiné obnovuje status městyse. Senát Parlamentu ČR pak toto ustanovení schválil na své 10. schůzi dne 29. března 2006, prezident zákon podepsal 11. května 2006. Novela zákona nabyla účinnosti 1. července 2006.
Obce, které měly oprávnění užívat označení městys před 17. květnem 1954, jsou městysem, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ten tak na žádost obce stanoví a určí den, od kterého se obec opět stává městysem.

Dne 10. října 2006 vydal předseda poslanecké sněmovny rozhodnutí, prvním 108 obcím mezi nimi i Libice nad Doubravou, v němž stanovil, že obce nadále mohou používat titulu městys.

Více o historii Libice nad Doubravou na webu HTTP://LIBICE.VLADAS.CZ na stránce HISTORIE.

Komentáře jsou vypnuty.